فیلتر براساس قیمت:

فوم رول HP P1320

 
 • منظور از فوم رول یک غلطک پلاستیکی در داخل کارتریج که موقعیت آن دقیقا پشت بلید و روی سطح درام قرار دارد .
 • دستگاه های سازگار:
 • AX 5L / 6L / 1100 / 3100 / 3200 / 1120 Can

فوم رول HP P2035

 
 • منظور از فوم رول یک غلطک پلاستیکی در داخل کارتریج که موقعیت آن دقیقا پشت بلید و روی سطح درام قرار دارد .
 • دستگاه های سازگار:
 • AX 5L / 6L / 1100 / 3100 / 3200 / 1120 Can

فوم رول HP P2055

 
 • منظور از فوم رول یک غلطک پلاستیکی در داخل کارتریج که موقعیت آن دقیقا پشت بلید و روی سطح درام قرار دارد .
 • دستگاه های سازگار:
 • AX 5L / 6L / 1100 / 3100 / 3200 / 1120 Can

فوم رول HP P2015

 
 • منظور از فوم رول یک غلطک پلاستیکی در داخل کارتریج که موقعیت آن دقیقا پشت بلید و روی سطح درام قرار دارد .
 • دستگاه های سازگار:
 • AX 5L / 6L / 1100 / 3100 / 3200 / 1120 Can

فوم رول HP P2014

 
 • منظور از فوم رول یک غلطک پلاستیکی در داخل کارتریج که موقعیت آن دقیقا پشت بلید و روی سطح درام قرار دارد .
 • دستگاه های سازگار:
 • AX 5L / 6L / 1100 / 3100 / 3200 / 1120 Can

فوم کارتریج اچ پی 85a

 
 • منظور از فوم رول یک غلطک پلاستیکی در داخل کارتریج که موقعیت آن دقیقا پشت بلید و روی سطح درام قرار دارد .
 • دستگاه های سازگار: 1212-1214-1132-1217-1109-1102-1102w
 

فوم کارتریج اچ پی HP 35A

 
 • منظور از فوم رول یک غلطک پلاستیکی در داخل کارتریج که موقعیت آن دقیقا پشت بلید و روی سطح درام قرار دارد .
 • دستگاه های سازگار: LaserJet Printers: M1120 mfp, M1522 mfp, P1505
 

فوم کارتریج اچ پی HP 36A

 
 • منظور از فوم رول یک غلطک پلاستیکی در داخل کارتریج که موقعیت آن دقیقا پشت بلید و روی سطح درام قرار دارد .
 • دستگاه های سازگار: p1105_p1006
 

فوم کارتریج اچ پی HP 79A

 
 • منظور از فوم رول یک غلطک پلاستیکی در داخل کارتریج که موقعیت آن دقیقا پشت بلید و روی سطح درام قرار دارد .
 • دستگاه های سازگار: M12 , M26
 

فوم کارتریج اچ پی HP 83A

 
 • منظور از فوم رول یک غلطک پلاستیکی در داخل کارتریج که موقعیت آن دقیقا پشت بلید و روی سطح درام قرار دارد .
 • دستگاه های سازگار: 125-127-225
 

فوم کارتریج کانن 726

 
 • منظور از فوم رول یک غلطک پلاستیکی در داخل کارتریج که موقعیت آن دقیقا پشت بلید و روی سطح درام قرار دارد .
 • دستگاه های سازگار: LBP 6200
 

فوم کارتریج کانن 737

 
 • منظور از فوم رول یک غلطک پلاستیکی در داخل کارتریج که موقعیت آن دقیقا پشت بلید و روی سطح درام قرار دارد .
 • دستگاه های سازگار: i-SENSYS MF-211 toner ,212w toner ,i-SENSYS MF-216n toner,i-SENSYS MF-217w