نمایش یک نتیجه

درام سامسونگ 105

دستگاه های سازگار: ML1915, 1911, 1910, 2526, 2525, 2580, 2581SCX4600, SCX4623fh, 4601, 4605, 4600, 4606, 2526, SF651, 650, 651P, 650P, CF650, MLT-D105, 1052, 1053,  SCX-4828, 4858, ML2850, 2851dk, 2852, 2855NDK کارتریج سازگار: MLT-D1053S, MLT-D1053L, ML-D2850B/XIL, ML-209